Sidhuvudbild

Verksamhetsplan och mål

rita.jpg

Att tillgodose barnets behov av omsorg enligt Montessoripedagogiken och Lpfö 98.

Att verksamheten skall främja utvecklingen av barnets unika personlighet samt ge barnet möjlighet att lära och växa efter egen förmåga.

Att den förberedda Montessorimiljön skall ge barnet trygghet, delaktighet, respekt och uppmuntran till självständighet.

Att lärarnas främsta uppgift är att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling och att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Att utarbeta ett program enligt den kosmiska planen där barnet får en möjlighet att se sig själv i det sammanhang vi lever. En utbildning som utgår från helheten som sedan bryts ner i delar och där all undervisning går hand i hand – biologi, geologi, geografi, historia integreras med studier av universums uppkomst, människan och civilisationerna.

Att lärarna skall arbeta för en god och respektfull föräldrakontakt och stödja familjerna i ansvar för barnets utveckling.

Att personalen skall ses som en förutsättning för att målen skall kunna nås och uppmuntras med en generös personalpolitik.

Att personalen ska arbeta enligt Montessoripedagogiken, och Lpfö 98, vara kompetent, kunnig och flexibel samt vara goda förebilder för barnen.

Att förskolan skall präglas av en ambition att höja sin kvalitet och vidareutvecklas.

Att alla medlemmar i föreningen skall känna sig delaktiga och kunna ha ett inflytande i verksamheten